888-628-5030
Refine Results Clear All
GRADE
MT7
MT8
INCH/METRIC
METRIC
INFO
ALPHA = 150 DEG
ALPHA = 45 DEG
ALPHA = 60 DEG
ALPHA = 90 DEG
INSET SIZE
C10
C12
C18
C25
S17
S20
MATERIAL
STEEL
O.A.L. (IN)
03.00"
03.50"
O.A.L. (mm)
038.00mm
039.00mm
051.00mm
058.00mm
064.00mm
088.00mm
105.00mm
RIGHT/LEFT-HAND
LEFT-HAND
RIGHT-HAND
SHANK SIZE (mm)
03.00mm
04.00mm
05.00mm
06.00mm
08.00mm
10.00mm
12.00mm
16.00mm
20.00mm
22.00mm
TYPE
150 DEG
30 DEG
45 DEG
45 DEG DOVETAIL
45 DEG LONG REACH
STANDARD
VERTICAL - CMT INSERT
# FLUTES
6
COOLANT
YES
CUT LEN. (mm)
03.8mm
04.5mm
05.0mm
06.3mm
07.5mm
08.8mm
10.0mm
11.3mm
12.0mm
12.5mm
13.8mm
14.0mm
15.0mm
16.0mm
18.0mm
20.0mm
22.0mm
24.0mm
28.0mm
35.0mm
42.0mm
CUTTING DIA. (IN)
0.750"
1.000"
EXT./INT.
EXTERNAL
INTERNAL
GRADE
Select GRADE Clear
INCH/METRIC
Select INCH/METRIC Clear
 METRIC (44)
INFO
Select INFO Clear
INSET SIZE
Select INSET SIZE Clear
 C10 (1)
 C12 (1)
 C18 (1)
 C25 (1)
 S17 (1)
 S20 (7)
More... Show First 5 Values
MATERIAL
Select MATERIAL Clear
 STEEL (37)
O.A.L. (IN)
Select O.A.L. (IN) Clear
O.A.L. (mm)
Select O.A.L. (mm) Clear
RIGHT/LEFT-HAND
Select RIGHT/LEFT-HAND Clear
 LEFT-HAND (93)
 RIGHT-HAND (93)
SHANK SIZE (mm)
Select SHANK SIZE (mm) Clear
TYPE
Select TYPE Clear
# FLUTES
Select # FLUTES Clear
 6 (44)
COOLANT
Select COOLANT Clear
 YES (34)
CUT LEN. (mm)
Select CUT LEN. (mm) Clear
 03.8mm (1)
 04.5mm (1)
 05.0mm (2)
 06.3mm (1)
 07.5mm (3)
 08.8mm (2)
 10.0mm (2)
 11.3mm (2)
 12.0mm (2)
 12.5mm (4)
 13.8mm (1)
 14.0mm (1)
 15.0mm (1)
 16.0mm (5)
 18.0mm (1)
 20.0mm (3)
 22.0mm (1)
 24.0mm (5)
 28.0mm (4)
 35.0mm (1)
 42.0mm (1)
More... Show First 5 Values
CUTTING DIA. (IN)
Select CUTTING DIA. (IN) Clear
 0.750" (7)
 1.000" (6)
EXT./INT.
Select EXT./INT. Clear
 EXTERNAL (56)
 INTERNAL (93)